Perhetyö

Perhetyön yksi merkityksellisimmistä tavoitteista on tukea vanhemmuutta sekä perheen arjenhallintaa. Myös vanhempien ohjaaminen lasten kasvatuksessa ja hoidossa on yksi tärkeä elementti perhetyötä tehdessä. Ilomieli Oy:n työntekijöille on tärkeää luoda perheeseen ammatillinen ja luottamuksellinen suhde niin että työskentelyssä vahvistetaan aktiiviesti perheen omia voimavaroja ja toimintakykyä.

Kuinka perhetyötä toteutetaan?

Perhetyö käynnistyy sosiaalityöntekijän asettamalla aikataululla ja usein hän on voinut asettaa myös alkutyöskentelyn tavoitteet. Tavoitteita voidaan joskus jopa kyseenalaistaa, mikäli ne vaikuttavat kohtuuttomilta. Tärkeää on, että jotkin tavoitteet on asetettu. Työskentely käynnistyy perheen kohtaamisella. Käynnit voivat olla jaettu yhdessä lasten ja vanhempien kanssa tai sitten käynnit voidaan toteuttaa esim. vanhempien kanssa keskenään. Tapaamisen kokoonpanoja voi vaihdella tarpeen mukaan ja tehdä nopeitakin ratkaisuja.

Aloituksessa on oleellista luottamuksen syntyminen. Tämä tapahtuu osoittamalla ymmärrystä ja kuuntelemalla perheen ajatuksia omasta tilanteestaan. Tällä luodaan kontaktia ja turvallista ilmapiiriä asioiden uudenlaiseen pohtimiseen, esim. uusien toimintatapojen etsimiseen. Kaikille on tärkeintä tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Perhetyön sisältö sekä tapaamisten tiheys ja kesto mukautuvat perheen yksilöllisten tarpeiden ja asiakassuunnitelmassa sovittavien tavoitteiden mukaisesti. Perhetyötä tehdään asiakkaiden kanssa heidän kotonaan tai erikseen sovitussa paikassa. Työmenetelmiimme kuuluvat mm. mentalisaatio, motivoiva – ja systeeminen työote sekä perheterapeuttiset menetelmät. Perhetyötä tehdessä on tärkeää tunnistaa asiakasperheen voimavaroja ja etenkin mielenterveyttä edistämällä voidaan lisätä perheen sisäistä ymmärrystä heidän omista kyvyistään sekä löytää uusia tapoja arjessa toimimiseen. Neuropsykiatrinen osaaminen näkyy vahvasti työskentelyssämme muun muassa ratkaisukeskeisenä työotteena sekä asiakkaan oman osaamisen vahvistamisena sekä voimavarojen käyttöönottona.

Perhetyössä työskentelee perheelle nimetty työpari perhetyön tavoitteiden mukaisesti. Perhetyö painottuu perheen ja sen jäsenten arkielämän hallintaan ja sen sujumiseen. Työ on usein arjenhallinnan tukemista. Perhetyön sisältö määräytyy perheen, sosiaalityöntekijän ja Ilomieli Oy:n työntekijöiden yhdessä laatimaan suunnitelmaan.